วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2553

หลักการบริหาร

หลักการบริหารที่ดีที่สุดเป็นอย่างไร?

หลักการบริหารที่ดีที่สุด "ไม่มี"


แต่หลักการบริหารที่ดีที่สุด "เฉพาะที่" หรือ "เฉพาะกลุ่ม" นั้นมีมากมาย

โดย “หลักการบริหารที่ดี” ควรมีครบทั้ง 8 ขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอน ผมได้สรุป “หัวใจ” ไว้ให้แล้ว (เช่น เพื่อ…..) ไปทำความเข้าใจเอาเองก็แล้วกัน

"หัวใจ" ของการบริหาร อยู่ที่ "จงทำงานให้สำเร็จ โดยอาศัยสิ่งอื่น" ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน

1. การวางแผน (Planning) คือ การร่วมมือกับเจ้านายในการจัดวางโครงการและวางแผนปฏิบัติงานต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า ว่าจะต้องทำอะไรบ้างและทำอย่างไร (เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้)

2. การจัดองค์การ (Organizing) คือ การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชาว่าใครจะต้องทำงานใด ขึ้นตรงกับใคร และรายงานผลการปฏิบัติงานกับใคร (เพื่อให้ง่ายต่อการปกครอง)

3. การจัดคนเข้าทำงาน (Staffing) คือ การจัดอัตรากำลัง การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร การสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี การประเมินผล และให้พ้นจากงาน (เพื่อการสร้างคนเก่ง)

4. การอำนวยการ (Directing) คือ การตัดสินใจ การสั่งการ การจูงใจ การสร้างขวัญการทำงาน การประสานงาน และการสื่อสาร (เพื่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในทางที่ดี)

5. การควบคุม (Controlling) คือ การตรวจสอบการทำงาน ตรวจสอบมาตรฐานในการทำงาน และการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ (เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ตรงประเด็น)

6. การประสานงาน (Coordinating) คือ การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานและในหน่วยงาน ให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไปในทิศทางเดียวกัน (เพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ)

7. การเสนอรายงาน (Reporting) คือ การรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกได้ทราบความเคลื่อนไหว (เพื่อขอการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มที่)

8. การจัดทำงบประมาณ (Budgeting) คือ จัดสรรการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนวณการใช้งบประมาณไว้ล่วงหน้า เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ เช่น จัดทำตารางรายรับ รายจ่าย หรือกำไร เอาไว้ให้ชัดเจนในอนาคต (เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายให้ต่ำสุด)

ข้อเสนอแนะ

การปกครองคนนั้นมิใช่ง่าย

เพราะคนหมายเสรีเป็นที่ตั้ง

ใช้อำนาจบาดใหญ่ให้เชื่อฟัง

คนอาจชังฟังแล้วทำด้วยจำใจ

มนุษย์สัมพันธ์ของหัวหน้าค่าเป็นหนึ่ง

ต้องลึกซึ้ง ลูกน้องคือเรื่องใหญ่

อย่าปล่อยปละละเลยเฉยเมยไป

ปกครองใครให้อบอุ่นมีคุณธรรม

วาทศิลป์ของหัวหน้าใช่เรื่องเล็ก

เป็นมนต์เสกหัวใจให้ชื่นฉ่ำ

ยินแล้วปลื้มลืมทุกข์สุขลึกล้ำ

เกิดกำลังสร้างสรรค์ขยันงาน

เป็นหัวหน้าทั้งทีเป็นดีไว้

เป็นหลักใจให้ลูกน้องครองสมาน

ประกอบกิจใดก้าวหน้าอ่าโอฬาร

ทั้งเบิกบานรับใช้องค์กรด้วยเต็มใจ

เป็นหัวหน้าบ้าอำนาจขาดคนรัก

คนไม่ปักใจหลงอย่าสงสัย

หัวหน้าดีมิได้นั่งบนหัวใคร

แต่ควรนั่งอยู่ใน "หัวใจคน" (ขอบคุณเจ้าของบทกลอนนี้)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น